Walne Zgromadzenie PSM

Sprawy najważniejsze dla mieszkańców osiedli

W sali klubu sportowego „Sobieski” odbyło się rozpoczynające serię corocznych osiedlowych zebrań posiedzenie części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na Osiedlu Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa.  Zgodnie z porządkiem obrad zaczęło się od  wyborów delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Jedynym kandydatem był Rafał Kupś, znany społecznik i przewodniczący Rady Nadzorczej w poprzednich kadencjach, który zapewnił, że chce dobrze reprezentować wszystkich spółdzielców.

Po pozytywnym rozpatrzeniu – na tym i kolejnych częściach Walnego Zgromadzenia – odwołania jednej członkini spółdzielni od decyzji Rady Nadzorczej pozbawiającej ją członkostwa w spółdzielni uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2016 r. Prezes Krzysztof Winiarz podkreślił, dobrą sytuację finansową PSM, która miniony rok zakończyła zyskiem ponad 4,1 mln zł. Udało się  ograniczyć zaległości czynszowe, zwłaszcza z tytułu opłat za lokale użytkowe a także zmniejszyć liczbę pracowników administracji. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 135 osób, którzy administrują ponad 1,1 mln m kw powierzchni. Największe koszty stanowią opłaty za energię cieplną, które przekroczyły 30 mln zł. Dla usprawnienia funkcjonowania sieci ciepłowniczej instalowane są systemy elektronicznego sterowania ogrzewaniem. Nakłady na remonty wyniosły w ubiegłym roku ponad 26 mln zł, w tym prawie 7 mln zł wydano na termomodernizacje a ponad 5 mln zł na naprawy i usuwanie awarii.

Największe zainteresowanie podczas części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie Osiedla Bolesława Chrobrego budziły kwestie przekształceń własnościowych. Do tej pory spółdzielnia wykupiła grunty pod 23 budynkami spośród 40 na osiedlu, w pozostałych toczą się postępowania, które są na różnym etapie zaawansowania.

Nad wyborem Rafała Kupsia, mieszkańca osiedla Łokietka na delegata na VII krajowy zjazd spółdzielni mieszkaniowych oraz możliwościami wykorzystania ogniw fotowoltaicznych dla ogrzewania mieszkań zastanawiano się m. in. podczas części Walnego  Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie Osiedla Władysława Łokietka. Do podjęcia tego tematu skłoniły uczestników m. in. zawarte w sprawozdaniu z działalności PSM w ubiegłym roku informacje o wydatkach na ogrzewanie i dostawy ciepłej wody. Mają one największy udział kosztach spółdzielni

Zgromadzeni w „Dąbrówce” uczestnicy  części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego wskazywali w dyskusji na potrzebę poszukiwania możliwości rozwiązania problemów z parkowaniem, tym bardziej że w sąsiedztwie budowane są kolejne bloki. Apelowali także do spółdzielczych władz o rozważenie zasad przeznaczenia nadwyżki bilansowej pomiędzy poszczególnymi osiedlami.

Plany termomodernizacji kolejnych budynków oraz możliwości tworzenia dodatkowych miejsc parkingowych zdominowały obrady części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie Osiedla Bolesława Śmiałego. Podczas zebrania Grzegorz Adamski, zastępca kierownika Administracji tego osiedla poinformował, że właśnie Urząd Miasta wydał pozwolenie na rozpoczęcie docieplenia budynku nr 25 i kilku kolejnych. Prace przy nich powinny się zakończyć jeszcze w tym roku, równolegle jest przygotowywana dokumentacja techniczna na termomodernizację następnych bloków. Kwestie termomodernizacji oraz niedostatku miejsc parkingowych dominowały także podczas obrad części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na Osiedlu Stefana Batorego.

Podczas wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywających się na poszczególnych osiedlach w  głosowaniach przyjęto sprawozdania z działalności spółdzielni oraz udzielono absolutorium członkom jej Zarządu.

Więcej o obradach Walnego Zgromadzenia w najbliższych wydaniach „Echa Piątkowa”. Zapraszamy do lektury!