KONKURS NA STANOWISKA PREZESA I ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU PSM

6 sierpnia Rada Nadzorcza PSM opublikowała ogłoszenie:

Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu
Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA
Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa Zarządu

Miejsce pracy: Poznań

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• ukończenie studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego na tym samym poziomie, preferowane studia prawnicze, ekonomiczne lub politechniczne,
• co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
• bardzo dobra znajomość: prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisów regulujących administrowanie nieruchomościami, prawa pracy oraz Statutu PSM,
• umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem pracowników,
• pełna zdolność kandydata do czynności prawnych,
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy,
• przedłożenie pisemnej koncepcji pracy i zarządzania na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni na okres 5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać minimum:
• imię i nazwisko kandydata,
• pełne curriculum vitae kandydata, zawierające szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
• pisemna koncepcja pracy i zarządzania na stanowisku Prezesa Zarządu, na okres 5 lat,
• dane do kontaktu elektronicznego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko członka Zarządu z prowadzonej działalności konkurencyjnej wobec Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (jeśli ma zastosowanie),
• oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej PSM lub Zarządu PSM,
• oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych, w toku postępowania konkursowego, informacji dotyczących działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
• oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą nr 15 Rady Nadzorczej PSM z dnia 22 lipca 2021 r. i akceptacją jej treści (treść uchwały dostępna na stronie internetowej www.psm.poznan.pl oraz w siedzibie PSM).
Aplikacje niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie biorą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
Odpisy dokumentów poświadczone przez kandydata złożone w dokumentach aplikacyjnych, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w oryginale do wglądu Rady Nadzorczej na jej życzenie, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
Przynajmniej raz kandydat zobowiązany jest wylegitymować się (okazać) dowód tożsamości w obecności członków Rady Nadzorczej dla potwierdzenia swej tożsamości.
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie dokumentów aplikacyjnych, w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu os. Bolesława Chrobrego 117, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko …, nie otwierać”, wskazując konkretne stanowisko, na które aplikuje kandydat.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
Dopuszcza się kandydowanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. W takim przypadku kandydat powinien złożyć odrębne aplikacje.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów są przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres 30 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po czym dokumenty kandydatów, którzy konkursu nie wygrali podlegają zniszczeniu.
Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 15 września 2021 r. włącznie.

Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do pracy:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 60-681 Poznań, os. Boi. Chrobrego 117, KRS nr: 0000150333, NIP: 777-00-20-775. Kontakt z Administratorem można uzyskać bezpośrednio, za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres lub przez e-mail: info@psm.poznan.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/Panią w złożonych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy tj. ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 30 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po czym dokumenty kandydatów, którzy nie wygrali konkursu podlegają zniszczeniu. Aplikacje nie są odsyłane.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bez wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania (cofnięcie zgody spowoduje usunięcie i zaprzestanie przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie korzystamy również z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.