KOMUNIKAT: Wybory do rad osiedli kadencji 2022-2026 już 29 czerwca

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr 158 Zarządu PSM  z dnia 31.05.2022r.,  podjętą na podstawie §135 ust. 6 Statutu PSM, odbędą się wybory do Rad Osiedli: Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Jana III Sobieskiego, Władysława Łokietka.
Rada Nadzorcza PSM uchwałą nr 29 z dnia 26.05.2022 r. określiła liczbę członków (liczbę mandatów) Rady Osiedla w ten sposób, że Rada Osiedla Władysława Łokietka będzie liczyła pięciu członków, Rady Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego oraz Jana III Sobieskiego po siedmiu członków.

Wybory do Rad Osiedli dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród członków posiadających tytuł prawny do lokalu w danym osiedlu. Zgodnie z § 135 ust. 10 i 11 Statutu Spółdzielni członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko w osiedlu, w którym znajduje się lokal, do którego posiada tytuł prawny. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. Jeżeli członek posiada kilka lokali, wówczas czynne i bierne prawo wyborcze realizuje w jednym wybranym osiedlu zgodnie z treścią z § 107 ust.2 Statutu PSM. Członek może brać udział w zebraniu wyborczym osobiście albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej PSM (zakładka komunikaty) oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwa prosimy składać w siedzibie Zarządu PSM , pokój 48 do dnia 24.06.2022 r., w dniach i godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00).

Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli odbywa się w trybie § 110 ust. 4 Statutu PSM. Kandydatów na członków Rad Osiedli mogą zgłaszać grupy liczące co najmniej 15 członków z terenu działania danej Rady Osiedla w terminie do 15 dni przed dniem odbycia zebrania wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierająca oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka Rady Osiedla Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata. Ankieta, druki, listy zgłoszeń, dostępne są na stronie internetowej PSM lub w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

Kandydaci na członków Rad Osiedla mogą być zgłaszani na piśmie nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

Rejestracja uprawnionych osób do głosowania odbędzie się poprzez podpisanie listy obecności i wydanie kart do głosowania w dniu 29.06.2022  r. od godziny 17.00 w następujących lokalizacjach:

– os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, miejsce XV LO im. prof. Wiktora Degi os. Bolesława Chrobrego 107, Poznań

– os. Stefana Batorego, miejsce Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia os. Stefana Batorego 101, Poznań

– os. Bolesława Chrobrego, miejsce Szkoła Podstawowa nr 17, os. Bolesława Chrobrego 105, Poznań

– os. Bolesława Śmiałego, miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 os. Bolesława Śmiałego 107, Poznań

– os. Jana III Sobieskiego, miejsce Klub Sportowy  „Sobieski”, os Jana III Sobieskiego 22 G, Poznań

– os. Władysława Łokietka, miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w os. Wł. Łokietka 104, Poznań.

Zgodnie ze Statutem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej § 135 ust. 18 przebieg zebrania wyborczego Rady Osiedla może być dodatkowo utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących.

Głosowanie odbywać się będzie pisemnie na kartach do głosowania w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania  będą podpisane przez wszystkich członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz ostemplowane i zawierać będą wykaz kandydatów do Rad Osiedli. Głosujący będą głosowali poprzez skreślenie kandydatów, na których  nie głosują. Karty do głosowania składane będą do urny w obecności Komisji  Mandatowo – Skrutacyjnej.

Głos jest nieważny, jeżeli:

  1. karta wyborcza zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
  2. karta wyborcza jest przekreślona,
  3. karta wyborcza zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba mandatów w Radzie Osiedla.