Os. Stefana Batorego

Obrady części Walnego Zgromadzenia członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkających na os. Stefana Batorego, inaugurujące cykl 6 zebrań na poszczególnych osiedlach piątkowskich, zgromadziły wielu uczestników. Z uwagi na proceduralne zawiłości rozpoczęły się więc one z ponad godzinnym opóźnieniem i trwały długo w noc. Dokonano wyboru 12 członków nowej Rady Nadzorczej spośród 25 zgłoszonych kandydatów,  dwóch z nich jednak podczas prezentacji złożyło rezygnacje. Wyniki i skład Rady Nadzorczej będą znane po zsumowaniu głosów oddanych podczas wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Po dyskusjach i niekiedy ostrych polemikach w głosowaniach przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej PSM, udzielono absolutorium prezesowi Krzysztofowi Winiarzowi i jego zastępcy Michałowi Tokłowiczowi oraz opowiedziano się za budową mieszkań na terenie tzw. bazy Boranta, kontynuacją dociepleń na os. Stefana Batorego i utrzymaniem dotychczasowego systemu podziału zysku.

W minionym roku wyniósł on ponad 5,1 mln zł i po opodatkowaniu do podziału między poszczególne osiedla jest kwota ok. 4,4 mln zł. –Zarządzająca ponad milionem metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej PSM osiąga dobre wyniki ekonomiczne – podkreślił w sprawozdaniu K. Winiarz, prezes Zarządu. Potwierdziły to opinia biegłego rewidenta oraz wyniki lustracji.

Tadeusz Młochowski, przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w sprawozdaniu z jej działalności przedstawił działania podejmowane dla właściwego przygotowania ważnego przedsięwzięcia jakim jest budowa w I etapie 500 mieszkań przy ul. Boranta. Rozpoczęcie na tym terenie inwestycji, która sfinansowana zostanie z wynajmu mieszkań jest korzystniejszym rozwiązaniem niż postulowana przez niektórych jego sprzedaż – przekonywał i dowodził, że członkowie Rady skrupulatnie analizowali różne warianty i wybierali optymalne rozwiązania. Argumentacja o opłacalności budowy mieszkań przekonała większość uczestników, choć nie wszystkich. Spora część była za sprzedażą gruntu lub przynajmniej odłożeniem decyzji na później.

Janusz Piskorz, kierownik Administracji os. Stefana Batorego składając sprawozdanie z jej działalności zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie terminarza wystawiania odpadów wielkogabarytowych oraz nie przekazywanie pilotów do spółdzielczych parkingów osiedlowych osobom nieuprawnionym – mieszkańcom pobliskich budynków deweloperskich.

 

Os. Władysława Łokietka

Kandydatów startujących w wyborach do Rady Nadzorczej i prezentujących swoje dokonania oraz zamierzenia podczas obrad części Walnego Zgromadzenia członków PSM mieszkających na Osiedlu Władysława Łokietka, dopytywano przede wszystkim o ich stosunek do planu budowy mieszkań na terenie tzw. bazy Boranta. W większości opowiadali się za podjęciem przez spółdzielnię tej inwestycji jednak podkreślali, że musi ona być dobrze przygotowana i gwarantować zyski spółdzielni.

O tym przedsięwzięciu mówił także prezes Zarządu PSM Krzysztof Winiarz składając sprawozdanie z działalności zarządu PSM. Przypomniał, że o zagospodarowaniu czterohektarowej działki przy ul. Boranta dyskutuje się już od wielu lat. Znacznie lepszym rozwiązaniem od postulowanej przez niektórych spółdzielców sprzedaży działki jest wykorzystanie jej pod budowę mieszkań. Będzie to rzeczywisty wkład spółdzielni w zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych a ich wynajem będzie przynosił korzyści spółdzielni. Zarząd oraz członkowie ustępującej Rady Nadzorczej włożyli wiele pracy w przygotowanie tej inwestycji zakładającej w pierwszym etapie budowę 500 mieszkań. Zgłaszają się już pierwsi chętni do zamieszkania w nich.

-Sytuacja ekonomiczna spółdzielni jest dobra. Miniony rok zakończyła ona zyskiem przekraczającym pięć milionów złotych. Największym kosztem są tradycyjnie opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę. Dzięki łagodnej zimie a także dociepleniom budynków oraz systematycznej modernizacji sieci ciepłowniczej opłaty były nieco niższe niż w roku poprzednim. W obliczu jednak rosnących kosztów energii przed spółdzielnią staje konieczność całościowej modernizacji sieci ciepłowniczej w budynkach. Podejmowane są próby wykorzystywania nowych technologii do ocieplania stropów i piwnic a także zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na budynku 4 na osiedlu Bolesława Śmiałego – mówił K. Winiarz.

-Na początku XXI wieku liczba mieszkańców osiedla przekraczała trzy tysiące, z każdym rokiem jednak ich ubywało i na koniec 2018 roku było ich niespełna 2500. Oznacza to, że statystycznie na 1 mieszkańca przypada coraz więcej metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Osiedle wyróżnia się także dużą liczbą lokali użytkowych których jest 73. Wypracowują one zysk, który w minionym roku przekroczył 500 tysięcy złotych i w większości przeznaczony jest na niezbędne remonty. Wymaga ich przede wszystkim sieć kanalizacyjna oraz elektryczna – mówił Aleksander Meyza, kierownik Administracji Os. Władysława Łokietka.

Dokonania ustępującej Rady Nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Młochowski. Do najważniejszych należą dostosowanie Statutu spółdzielni do ciągle nowelizowanego prawa spółdzielczego, przygotowanie inwestycji przy ul. Boranta oraz podjęcie wykupu zadłużonych mieszkań spółdzielczych i poprzez ich wynajem odzyskanie należności.

Uczestnicy zebrania zapoznali się także z opinią biegłego rewidenta oraz wynikami lustracji. Są one pozytywne i potwierdzają dobre wyniki PSM. Przede wszystkim jednak wybrali nowych członków Rady Nadzorczej. Będą oni znani po podsumowaniu przez Kolegium wyników głosowań wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniach zatwierdzono przedstawione sprawozdania oraz udzielono absolutorium prezesowi K. Winiarzowi i jego zastępcy M. Tokłowiczowi. Większość zebranych opowiedziała się za realizacją planów budowy mieszkań przy ul. Boranta, kontynuacją termomodernizacji na os. Stefana Batorego oraz utrzymaniem dotychczasowego systemu podziału zysku pomiędzy poszczególne osiedla.

 

Kolejne części Walnego Zgromadzenia:

-os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo – 5.04.2019 godz. 17, KS „Sobieski” na os. Jana III Sobieskiego 22

-os. Bolesława Chrobrego i ul.Grobla – 8.04.2019, godz. 17, Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Bolesława Chrobregoo

– os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego – 10.04.2019. godz. 17, PCK „Dąbrówka”

-os. Bolesława Śmiałego – 12.04.2019, godz. 17, ZSP nr 8 na os. Bolesława Śmiałego 107