6 części Walnego Zgromadzenia PSM

Os. Stefana Batorego

Obrady części Walnego Zgromadzenia członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkających na os. Stefana Batorego, inaugurujące cykl 6 zebrań na poszczególnych osiedlach piątkowskich, zgromadziły wielu uczestników. Z uwagi na proceduralne zawiłości rozpoczęły się więc one z ponad godzinnym opóźnieniem i trwały długo w noc. Dokonano wyboru 12 członków nowej Rady Nadzorczej spośród 25 zgłoszonych kandydatów,  dwóch z nich jednak podczas prezentacji złożyło rezygnacje. Wyniki i skład Rady Nadzorczej będą znane po zsumowaniu głosów oddanych podczas wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Po dyskusjach i niekiedy ostrych polemikach w głosowaniach przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej PSM, udzielono absolutorium prezesowi Krzysztofowi Winiarzowi i jego zastępcy Michałowi Tokłowiczowi oraz opowiedziano się za budową mieszkań na terenie tzw. bazy Boranta, kontynuacją dociepleń na os. Stefana Batorego i utrzymaniem dotychczasowego systemu podziału zysku.Więcej…